23 Mayıs 2010 Pazar

10x10 luk Birim Matris Oluşturan MAL Kodu

        .data
matris: .space 400
        .text
      li $5,1
      li $6,0
      la $7, matris
      li $8,0
for1:    beg $8, 40, endfor1
      li $9, 0
for2:    beg $9, 40, endfor2
      bne $8, $9, sifirla
      add $7, $8, $9
      sw $5, 0($7)
      add $9, $9, 4
      b for2
sifirla:  add $7, $8, $9
      sw $6, 0($7)
      add $9, $9, 4
      b for2
endfor2:  add $8, $8, 4
      b for1
endfor2:  done
Verilen 10x10 luk ve her bir elemanın boyutu 4 olan matris oluşturur.

1 Mayıs 2010 Cumartesi

Pythonda While ile Girilen Sayının Mükkemel Olup Olmadığını Bulan Kod

while.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#www.ethemsulan.com
sayi=input("Bi deger girin : ");
deg1=1;
esitmi=0;
while deg1<sayi:
 if(sayi%deg1==0):
  esitmi=esitmi+deg1;
  deg1=deg1+1;
 else:
  deg1=deg1+1;
if(esitmi==sayi):
 print sayi, " sayisi bir mukemmel sayidir"
else:
 print sayi," sayisi mukemmel degil"


Kodu çalıştırmak için,

Ethem@Ethem ~ $ chmod 777 while.py


Ethem@Ethem ~ $ ./while.py


Bi deger girin : 14


14  sayisi mukemmel degil


Ethem@Ethem ~ $ ./while.py


Bi deger girin : 28


28  sayisi bir mukemmel sayidir


Ethem@Ethem ~ $ ./while.py


Bi deger girin : 6


6  sayisi bir mukemmel sayidir


Ethem@Ethem ~ $ ./while.py


Bi deger girin : 34


34  sayisi mukemmel degil


Ethem@Ethem ~ $

Fibonacci Sayılarını Bulan Python Kodu

fibonacci.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#www.ethemsulan.com
a=0
b=1
while b<100:
 print b
 b,a=a+b,b


pythonda a,b=a ya atanacak deger, b ye atanacak deger gibi bir kullanım var.

Kodu çalıştırısak,


Ethem@Ethem ~ $ chmod 777 fibonacci.py


Ethem@Ethem ~ $ ./fibonacci.py


1


1


2


3


5


8


13


21


34


55


89


Ethem@Ethem ~ $


+x yerine 777 değerini de verebiliriz.

Pythonda Recursive Olarak 1 den N ye Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulan Kod

recursive.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Fonksiyon def ile tanimlanir.
# diger dillerden farkli olarak verilen parametre tipi
#belirtmeye gerek yok.Python zaten algiliyor.
def topla(n):
 if n<=1:
  return 1;
 else:
  return (n+topla(n-1));
#input() sayi degerini alir eger string girilirse hata verir.
sayi=input("Bir tam sayi girin : ");
sonuc=topla(sayi);
print "1 den ",sayi," kadar olan sayilarin toplami : ",sonuc;


def fonkIsmi(parametre listesi):

  yapmak istedigimiz kodlari buraya yaziiyoruz.


Gene diger dilelrden farkli olara fonksiyon tipi


yani void,string,int.. seklinde belirtmiyoruz.


Recursive demek fonksiyonu kendi içinde çağırmaktır.


return n+topla(n-1) gibi.


Pardusta recursive.py dosyasını çalıştırmak için


Ethem@Ethem ~ $ chmod +x recursive.py


Ethem@Ethem ~ $ ./recursive.py


Bir tam sayi girin : 100


1 den  100  kadar olan sayilarin toplami :  5050

Pythonda raw_input(), input(), if, break Örneği

tekcift.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#ww.ethemsulan.com
for i in range(10):
 girilen=input("Bir sayi gir : ");
#Eger 5 girilirse brek ile for dan cikiyor
 if(girilen==5):
  break;
 elif(girilen%2==0):
  print girilen," sayisi cift sayidir"
 else:
  print girilen," sayisi tek sayidir"
else:
 print "Cift ve tek degerler bulundu"


raw_input() string deger alırken input() fonksiyonu sayı değerlerini alır.

Eğer input() fonksiyonuna string değer girilirse hata verir.


Program da 5 girilirse for döngüsünden çıkıyor.Python da for ile beraber else de kullanılabilir.


Pardusta kodu çalıştırma


Ethem@Ethem ~ $ chmod +x tekcift.py


Ethem@Ethem ~ $ ./tekcift.py


Bir sayi gir : 12


12  sayisi cift sayidir


Bir sayi gir : 3


3  sayisi tek sayidir


Bir sayi gir : 4


4  sayisi cift sayidir


Bir sayi gir : 5


Ethem@Ethem ~ $


5 girilince for a ait else de çalıştırılmıyor.


if, elif ve else kullanımına da dikkat edin.